Voorwaarden trainingen

Voorwaarden trainingen professionals MEEr-groep
14 februari 2022

Gegevens MEE Trainingen en Workshops

Derkinderenstraat 10
1062 DB Amsterdam

Bankgegevens: NL77ABNA0630935092
Ter name van: Stichting MEE Amstel en Zaan
BTW nummer: NL8061656050B01
KvK nummer: 41216711

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Stichting MEEr-Groep, gevestigd Pallas-Athenedreef 10, 3561PE Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 30201744 of één van haar werkmaatschappijen, te weten

a. Stichting Mantelzorg & Meer (Utrecht, KvK-nummer 76450937),

b. Stichting MEE Amstel en Zaan (Amsterdam,KvK-nummer 41216711),

c. Stichting MEE Utrecht, Gooi en Vecht (Utrecht, KvK-nummer 30152505).

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- dan wel rechtspersoon, die met de MEEr-Groep of haar werkmaatschappijen onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan de MEEr-Groep of haar werkmaatschappijen een opdracht heeft gegeven voor het verzorgen van een training. De opdrachtgever kan de deelnemer zelf zijn maar ook de (bevoegde vertegenwoordiger van de) werkgever van de deelnemer.

3. Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan opdrachtnemer om een of meerdere trainingen te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling

4. Dienst: elke training die opdrachtnemer uitvoert ten dienste van opdrachtgever.

5. Cursist/Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt.

6. Training: onderscheiden dienstverlening, te weten

a. een door of namens opdrachtnemer georganiseerde training, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en vaardigheden.

b. Een training wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘maatwerk- en incompany’ of ‘open’.

c. Onder een ‘maatwerk- en incompany-training’ wordt verstaan een training, die wordt ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve van meerdere personen en/of instanties.

d. Onder een ‘open training’ wordt verstaan een training, waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat

7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax, e-mail of website.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle offertes die opdrachtnemer aanbiedt op het gebied van trainingen en op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op de uitvoering daarvan, tenzij in de betreffende offerte of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald of afgesproken.

2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten voor zover het trainingen betreft.

5. Indien opdrachtnemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige relatie. Opdrachtnemer hoeft dan de voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 3: Offertes

1. Offertes en trainingsvoorstellen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de betreffende gegevens.

2. Indien deze gegevens of informatie onjuist of onvolledig blijken te zijn of naderhand worden gewijzigd, heeft de opdrachtnemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

3. Offertes worden schriftelijk door de opdrachtnemer uitgebracht.

4. Offertes van de opdrachtnemer hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen.

5. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes gehouden worden indien opdrachtgever redelijkerwijs kon of had moeten begrijpen dat de offerte/aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Een offerte kan slechts in zijn geheel aanvaard worden. Het is niet mogelijk een deel te aanvaarden tegen een overeenkomstig deel van de kosten.

7. Inhoudelijke wijzigingen van een trainingsvoorstel kunnen invloed hebben op de duur en prijs van de training. Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden opdrachtnemer slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover zij feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

8. De in een offerte vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW (voor zover de dienst door opdrachtnemer met BTW moet worden belast) en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer te maken kosten. Dergelijke kosten kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien daartoe schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de in tweevoud opgemaakte offerte door beide partijen binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen.

2. De opdrachtgever verklaart zich gehouden aan de ondertekening van de overeenkomst en staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

3. Bij open inschrijvingstrainingen geldt de aanmelding door de deelnemer als trainingsovereenkomst, na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer. De deelnemer heeft daarbij 14 dagen bedenktijd, tenzij de tijd tussen bevestiging en start van de uitvoering minder is dan die 14 dagen. Binnen deze tijd is opzegging kan de deelnemer kosteloos opzeggen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. De opdrachtnemer bepaalt door wie de overeengekomen trainingen worden uitgevoerd.

2. De opdrachtnemer staat er daarbij voor in dat de trainingen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerde medewerker(s).

3. De persoon/personen, door wie de overeengekomen trainingen worden uitgevoerd, neemt/nemen tijdens de uitvoering van zijn/hun werkzaamheden de bepalingen in acht, die zijn opgenomen in de op hen van toepassing zijnde CAO, in de instellingseigen regelingen van opdrachtnemer (zoals de gedragscode en het privacyreglement) en in de Nederlandse wet- en regelgeving.

4. De overeengekomen diensten zullen binnen de in 5.3 genoemde kaders naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

5. De in de offerte/overeenkomst opgegeven termijnen waarbinnen trainingen worden uitgevoerd zijn door opdrachtnemer naar beste weten bepaald en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd levert voor de opdrachtgever in geen geval een recht op schadevergoeding op, dan wel een grond om de overeenkomst te ontbinden.

6. Voor door de opdrachtnemer ingrijpend gewijzigde trainingen op open inschrijving geldt dat deze ingrijpende wijzigingen de opdrachtgever wel grond kunnen bieden voor ontbinding van de overeenkomst.

7. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, derden in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer blijft in dat geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening/werkzaamheden.

 

Artikel 6: Informatie, persoonsgegevens, faciliteiten en werkruimte

1. De opdrachtgever stelt aan de door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen kosteloos alle informatie, gegevens en bescheiden ter beschikking die nodig zijn om de overeengekomen diensten tijdig en naar behoren te leveren.

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanlevering van persoonsgegevens binnen de vigerende wet- en regelgeving, maar daartoe niet verplicht.

3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens van cliënten en cursisten, voor zover deze noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening, binnen de vigerende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer beschikt over eigen beleid ten aanzien van privacy en verwerking van persoonsgegevens en stelt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van dit beleid.

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (tijdig) verkrijgen van de benodigde toestemming om persoonsgegevens van deelnemers of cliënten te mogen gebruiken en vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van de deelnemer, cliënt of derden in verband met het ontbreken of niet volledig zijn van deze toestemming.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, stelt de opdrachtgever aan de door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen kosteloos:

a. Alle faciliteiten ter beschikking die in redelijkheid noodzakelijk zijn om de overeengekomen diensten te kunnen leveren.

b. Een werkruimte ter beschikking die voldoet aan de eisen die Arbowetgeving stelt aan een veilige en gezonde werkomgeving en die gedurende de aanwezigheid van door de opdrachtnemer ingezette persoon/personen niet wordt gebruikt door anderen.

6. Indien de opdrachtgever verzuimt de in dit artikel bedoelde gegevens, faciliteiten en werkruimte beschikbaar te stellen en de overeengekomen diensten daardoor niet kunnen worden geleverd, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te annuleren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Indien de werkruimte van de opdrachtgever onveilig of ongezond is, of niet aan de Arbowetgeving voldoet, is de betreffende persoon gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden te staken. De opdracht geldt dan als met onmiddellijke ingang opgeschort, waarbij de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Indien de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt bij de opdrachtnemer of in een door de opdrachtnemer gehuurde ruimte, draagt de opdrachtnemer zorg voor de voorwaarden genoemd in 6.5 en 6.6.

9. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen elkaar onverwijld schriftelijk informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte vermelde termijn of de daarin beschreven cursusduur.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8: Annulering

1. Indien opdrachtgever of opdrachtnemer een training of cursus wil annuleren, dient er altijd telefonisch overleg plaats te vinden. Eventueel kan dan besproken worden of de training verplaatst kan worden (maatwerk en incompany) of kan een deelnemer een vervangende training aangeboden krijgen (open inschrijving). De resultaten van het overleg worden schriftelijk bevestigd door de initiatiefnemer en worden door de opdrachtnemer opgenomen in een wijziging van de trainingsovereenkomst.

2. Mocht de overeenkomst door de opdrachtgever geannuleerd worden, dan gelden de volgende voorwaarden:

a. De training kan tot vier weken voor de eerste trainingsdatum kosteloos worden afgezegd, behoudens vergoeding van de kosten van reeds vervaardigd of ingekocht materiaal, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald

b. Als de training twee tot vier weken voor de afgesproken datum schriftelijk wordt afgezegd wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

c. Bij schriftelijke afzegging binnen twee weken wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

3. Wordt de overeenkomst door de opdrachtnemer geannuleerd, restitueert de opdrachtnemer binnen vier weken na bevestiging van de annulering de betalingen die de opdrachtgever daadwerkelijk en volgens overeenkomst gedaan heeft.

4. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de opdrachtnemer voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

5. De opdrachtnemer heeft het recht alle door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding.

6. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en een vergoedingen voor de reeds ingeplande uren direct opeisbaar en mag de opdrachtnemer deze bij de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen.

c. Door vertraging van de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities wordt nagekomen.

d. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt opdrachtnemer zijn aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst.

3. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en een vergoedingen voor de reeds ingeplande uren direct opeisbaar en mag de opdrachtnemer deze bij de opdrachtgever in rekening brengen.

4. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge daarvan op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van alle schade die daardoor direct dan wel indirect is ontstaan.

6. De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend.

c. De onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd dan wel beëindigd.

d. De onderneming van opdrachtgever overgaat naar een nieuwe onderneming en / of van eigenaar verandert.

e. Conservatoir of executoriaal (derden-)beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de opdrachtgever.

7. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen en documenten die toebehoren aan de andere partij onverwijld tegen bewijs van kwijting aan die andere partij ter hand te stellen.

8. Een tussentijdse ontbinding betreft slechts dat deel van de overeenkomst dat op het moment van de ontbinding niet is uitgevoerd. Voor het wel uitgevoerde deel is c.q. blijft de opdrachtgever betaling verschuldigd.

9. Een wijziging door de opdrachtnemer in de persoon/personen door wie de overeengekomen diensten worden geleverd, geeft nadrukkelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10: Overmacht

1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van de enige verplichting jegens de opdrachtgever indien nakoming ge- of verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel of overige calamiteiten in de gezins- of privésfeer, werkstaking en/of overmacht aan de zijde van in te schakelen derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

3. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden na het intreden van de overmachtsituatie, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11: Kosten

1. In de offerte staat vermeld welk tarief de opdrachtnemer hanteert voor de overeengekomen diensten.

 

Artikel 12: Betaling en reclame

1. De opdrachtnemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

2. Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt in termijnen, na beëindiging van de overeenkomst of volgens afspraken in offerte/aanbieding door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar tegen de hoogte of berekening van de factuur heeft gemaakt.

4. Het niet afnemen van de overeengekomen diensten zonder dat daar een ontbinding van de overeenkomst dan wel een opzegging aan ten grondslag ligt, door de opdrachtgever laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

5. Bij de overschrijding van de in 12.3 genoemde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Daarnaast komen de volledige kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief rente, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze de (wettelijke) forfaitaire bedragen te boven gaan.

6. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van hetgeen hij uit hoofde van de factuur aan opdrachtnemer is verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op.

7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot verstrekt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of een voorschot te verstrekken, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder voor zich hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. De ondertekenaar van de offerte/aanbieding of overeenkomst is daarbij als eerste jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag en zal daarvoor door de opdrachtnemer worden gefactureerd.

 

Artikel 13: Geheimhouding

1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever nemen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die zij bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar beschikbaar stellen en hebben gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, resp. redelijkerwijze dient te had moeten worden aangenomen.

2. Informatie over de werkwijze en de aanpak van opdrachtnemer wordt alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever ter kennis gebracht van derden.

3. Opdrachtnemer zal door haar ingeschakelde medewerkers er uitdrukkelijk op wijzen dat zij tot geheimhouding verplicht zijn. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor schending van een geheimhoudingsplicht door een medewerker, als opdrachtnemer aannemelijk kan maken deze schending redelijkerwijs niet te hebben kunnen verhinderen.

4. Bovengenoemde geheimhouding en vertrouwelijkheid gelden nadrukkelijk ook in geval van klachten, voor de leden van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde externe klachtencommissie.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het door de opdrachtnemer krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materiaal te allen tijde bij opdrachtnemer berusten.

2. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de eigen medewerkers van de opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden, waaronder patiënten of cliënten, ter beschikking te stellen.

3. De opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/producten te verveelvoudigen voor eigen gebruik door de cursisten, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden aanvullingen of wijzigingen in het materiaal aan te brengen of daarin op te nemen. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat door gebruik van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, software, en informatiedragers van welke aard ook, geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele Eigendomsrechten welke derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken door derden te dienaangaande.

 

Artikel 15: Klachten

1. Klachten zullen worden behandeld volgens het klachtenreglement van de opdrachtnemer.

2. In geval van klachten betreffende trainingen of cursussen aan professionals geldt, in uitzondering op de klachtenprocedure, dat de uitspraak van de externe klachtencommissie bindend is voor de opdrachtnemer.

3. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

4. Klachten worden door opdrachtnemer gedocumenteerd en bewaard tot de rapportage van de externe klachtencommissie waarin over de betreffende klacht gerapporteerd wordt.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan:

a. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;

b. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;

c. door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de opdrachtgever al dan niet op basis van de door de opdrachtnemer geleverde materialen. De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;

2. De opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor haar eigen medewerkers afgesloten. Deze verzekering dekt materiële schade. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur in het voorkomende geval bereid is uit te keren. Indien de assuradeur in een voorkomend geval niet uitkeert of de aansprakelijkheid niet onder de dekking van de verzekering valt, is iedere aansprakelijkheid gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te leveren diensten. Indien een overeenkomst is gesloten voor de duur van meerdere jaren, geldt als maximum de afgesproken prijs op jaarbasis.

3. Voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is in dat geval gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te leveren diensten. Indien een overeenkomst is gesloten voor de duur van meerdere jaren, geldt als maximum de afgesproken prijs op jaarbasis.

 

Artikel 17: Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht of de implementatie van adviezen van de opdrachtnemer, alsmede voor de kosten die de opdrachtnemer in verband daarmee maakt.

2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder de patiënt/cliënt in verband met schending van de privacy van de patiënt/cliënt, het niet-deugdelijk registreren van persoonsgegevens, het onjuiste gebruik van deze persoonsgegevens of het gebruik hiervan zonder toestemming van de patiënt/cliënt.

4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van medewerkers van de opdrachtnemer of door haar ingezette derden, wegens het niet nakomen van de verplichting van de opdrachtgever zoals genoemd onder artikel 6.5 en 6.6 om voor een gezonde en veilige werkomgeving zorg te dragen.

 

Artikel 18: Contractsoverneming

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij de opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord gaat. De opdrachtnemer is gerechtigd aan die toestemming voorwaarden te verbinden. De opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante betalingsverplichtingen uit de overeenkomst aan derden op te leggen. De opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 19: Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde één jaar nadat het schadeveroorzakende feit of de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien er sprake is van een reeks feiten en/of gebeurtenissen, vangt de verjaringstermijn aan op de dag na het eerste feit of de eerste gebeurtenis in de reeks.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst en op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, doch niet dan nadat is gebleken dat partijen niet in staat zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21: Slotbepaling

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.

 

Scroll naar boven